หน้าแรก/ข่าวใหม่

โครงการตรวจอัลตร้าซาวด์คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี

 

โครงการรณรงค์ตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

ป้ายนำทาง

ผู้อำนวยการ รพ.เกษตรวิสัย

นโยบายประหยัดพลังงาน

การจัดการความรู้

ราคาน้ำมันประจำวัน