หน้าแรก/ข่าวใหม่

ร่วมต้อนรับนายแพทย์สสจ.และผอ.รพ.101

 โรงพยาบาลเกษตรวิสัยร่วมต้อนรับ คณะนิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมิน
การปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ้ด ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1

ป้ายนำทาง

ผู้อำนวยการ รพ.เกษตรวิสัย

นโยบายประหยัดพลังงาน

การจัดการความรู้

ราคาน้ำมันประจำวัน