สิทธิ์ในการรักษา

สิทธิในการรักษา

 1. สิทธิข้าราชการ

      ได้แก่ ผู้ใช้บริการที่รับราชการ, รัฐวิสาหกิจหรือมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของ บิดา - มารดา, บุตร ที่รับราชการ 

ซึ่งโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จตามค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้รับบริการได้เบิกคืนได้ ซึ่งผู้รับบริการิต้องแจ้ง 

สิทธการรักษาแก่เจ้าหน้าที่ให้

  

 2. สิทธิประกันสังคม

     - สิทธิ์ประกันสังคมที่ขึ้นตรงกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้ที่มารับบริการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ยกเว้นกรณีคลอดบุตร อุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจรทาง

     - สิทธิ์ประกันสังคมที่ไม่ขึ้นตรงกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้ที่มารับบริการต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ยกเว้น กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

      หลักฐานที่ต้องใช้ (ในกรณีต้องนอนโรงพยาบาล)

       - บัตรรับรองสิทธิ์การรักษา ถ่ายเอกสาร

       - บัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร

  

 3. สิทธิประกันภัยจากรถ(พรบ.)

      ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จะต้องใช้สิทธิ์จาก พรบ.เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ ผู้รับบริการต้อง จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ซึ่งทางโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จให้ผู้รับบริการนำไปเบิกเงินคืนกับบริษัทประกันภัย

      หลักฐานที่ต้องใช้

      1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้ประสบภัยจากรถ

      2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถและผู้ประสบภัย

      3. สำเนาคู่มือรถ

      4. สำเนาตารางกรมธรรม์

      5. บันทึกประจำวันตำรวจ โดยระบุรายละเอียด

           - วัน เวลาที่เกิดเหต, สถานที่เกิดเหตุ, ลักษณะการ

           - ชื่อ - สกุล ผู้ประสบภัย โดยระบุว่าเป็นผู้ขับขี่, โดยสาร, ซ้อนท้าย,

           - ระบุหมายเลขทะเบียนรถ, เลขเครื่อง

           - ระบุชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้ทำประกันภัยไว้/เลขกรรมธรรม์

      6. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)

            หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถ้าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ป้ายนำทาง

ผู้อำนวยการ รพ.เกษตรวิสัย

นโยบายประหยัดพลังงาน