ข้อมูลหน่วยงาน

สถานให้บริการเพื่อชุมชน
          โรงพยาบาลเกษตรวิสัย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 เปิดให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ครอบคลุมถึงการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและการให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง ปกติสุข

วิสัยทัศน์(Vision)โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ปี๒๕๖๔
         
 "เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพชั้นนำของเขตสุขภาพที่ ๗"

พันธกิจ(Mission)
          
 1. ให้บริการสร้างเสริม ป้องกันควบคุมโรค รักษา ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ 
           2.พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ได้มาตรฐาน
           3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
           4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
          1
.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ 
          2.โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนได้รับการจัดการให้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพทุกพื้นที่
          3.เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพ
          4.ระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีวัฒนธรรมและความเป็นเจ้าของทางสุขภาพ
          5.ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีความเป็นเลิศ ทันสมัย บุคลากรสาธารณสุขทั้งระบบมีสมรรถนะสูง มีความสุข มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง

ขอบเขตบริการ (Scope Of Service)
          
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้บริการด้านการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสภาพ และส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา
          
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย มีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรทุกระดับ ในโรงพยาบาลมุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาพยาบาลเต็มศักยภาพครอบคลุมการดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพ อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกคุณภาพโดยยึดผู้ป่วยและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจ

ค่านิยม/อุดมการณ์
          
-ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
          -เคารพสิทธิผู้ป่วยหรือลูกค้า
          -ทำงานเป็นทีม
          -บริหารแบบมีส่วนร่วม
          -โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต
          -ยึดหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล
          -รักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ป้ายนำทาง

ผู้อำนวยการ รพ.เกษตรวิสัย

นโยบายประหยัดพลังงาน