วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์CUPเกษตรวิสัย ปี๒๕๖๔

          "เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพชั้นนำของเขตสุขภาพที่ ๗" 

 

ยุทธศาสตร์อำเภอเกษตรวิสัย  ปี ๒๕๖๐

      ๑.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย
      ๒.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการลดโรคและภัยทางสุขภาพ
      ๓.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
      ๔.พัฒนาการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
      ๕.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ(Mission)
         

         ๑. ให้บริการสร้างเสริม ป้องกันควบคุมโรค รักษา ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ 
         ๒.พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ได้มาตรฐาน
         ๓. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
         ๔.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายนำทาง

ผู้อำนวยการ รพ.เกษตรวิสัย

นโยบายประหยัดพลังงาน